Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Miljöledningssystem

Miljöledningssystem

Vårt miljöarbete är ett kontinuerligt arbete som beskrivs enligt nedan.

Miljöutredningen identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som
vår verksamhet ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka.

I miljöutredningen klargörs även tillämpade miljörutiner, miljöprestanda samt
den kunskap som finns inom miljöområdet samt tillämpliga lagkrav.
Identifierade miljöaspekter värderas och rangordnas.
Miljöutredningen uppdateras en gång per år som bas för planering av vårt
långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete.

I det fall händelser inträffar som påverkar vårt miljöarbete sker uppdatering
av miljöutredningen inför förnyad inriktning av vårt fortsatta miljöarbete.

Miljöpolicyn bygger på miljöutredningens riskbedömning av de betydande
miljöaspekterna.
Vår miljöpolicy är vägledande för vårt miljöarbete.

Övergripande miljömål fastställs inom ramen för miljöpolicyn.

Detaljerade miljömål fastställs per verksamhetsår och avser såväl intern
verksamhet som verksamhet gentemot kund.

Miljömålen följs upp och utvärderas löpande av företagsledningen samt vid
ledningens genomgång.
Miljörutiner införs utifrån behov.

Handlingsprogram

För miljön utarbetas olika delar av verksamheten för att uppnå satta miljömål.

Verksamhetens miljöpåverkan

Vår miljöpåverkan har tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de
miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till.
Uppkomna miljöaspekter har bedömts vad gäller allvarlighetsgrad, omfattning
och egen förmåga att påverka detta.
Resultatet av kartläggningen och riskvärderingen visar vad vi i första hand bör
koncentrera det egna miljöarbetet på.

Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av vår miljöpolicy.

Vi prenumererar på tidskrifter och olika informationskällor för att hela tiden
vara uppdaterade på gällande lagstiftning och kommande krav.
Detta bidrar till en proaktiv inriktning av vårt miljöledningssystem.

För LBI har ett schema utarbetat för att tydliggöra flödet för brons och koppar material.
Från källa till produkt. För att sedan smältas ner och bli produkt igen.
Klicka på länken nedan.

http://www.lebronzeindustriel.com/usinage/fonderie-usinage.php?lng=en

Nedan finner ni länkar till Jernkontoret.
Bra information om stålet och miljön i samhället.

Stålet och miljön

Nedanstående pdf filer för information.
Vissa exemplar är kostnadfria och för vissa tas kostnad ut.

 • Det svenska stålet behövs
 • Engagera alla i energifrågorna
 • Stålindustrins restprodukter och avfall
 • Stålindustrin, energin och klimatet
 • Energi och miljö: Tillsammans kan vi påverka
 • Skrot - en värdefull råvara
 • Stålet och miljön
 • Stål i kretsloppet
 • Ståltillverkningen
 • Miljöarbetet
 • Korrosion
 • Miljöpåverkan
 • Stålets potential
 • Stålets kretslopp
 • Guide för legeringsmetaller och spårelement i stål
 • CO2 emissions of the Swedish steel industry

http://www.jernkontoret.se/ladda_hem_och_bestall/publikationer/stal_och_...

Kemikalieinspektionen
Nedan finner Ni lite olika databaser som är sökbara hos kemikalieinspektionen.
Vi har valt att lägga till denna informationen som en del i vårt bidrag att upplysa
om hälsa och säkerhet för kemikalier.
Vi tycker att det skall vara lätt att hitta information.

Databas Beskrivning

Begränsningsdatabasen
http://apps.kemi.se/begransningsdatabas/
Ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra
användningsbegränsningar som gäller i Sverige för enskilda kemiska ämnen
eller ämnesgrupper inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.

Bekämpningsmedelsregistret
http://apps.kemi.se/bkmregoff/default.cfm
Uppgifter om över 2 000 godkända
(och tidigare godkända) bekämpningsmedelspreparat i Sverige.

CLP/GHS-databasen
http://tcsweb3.jrc.it/classification-labelling/clp/
Databas med förteckning över ämnen och
ämnesgrupper med bindande EU-gemensam klassificering och märkning.

Flödesanalyser
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/flodessok.cfm
Fakta om ämnen och ämnesgrupper, tíll exempel framställningsmetoder,
användningsmönster och fysikaliska data.
Flödesanalyserna är en del av Sveriges officiella statistik.

Företagsregistret
http://apps.kemi.se/foretag/sok_foretag.aspx
Uppgifter om företag som gjort produktanmälan till KemI.
Handelsagenter och verksamhetsanmälda företag finns i separata listor.

H-Class
http://apps.kemi.se/hclass/
Information om kemiska ämnen/ämnesgrupper som är eller har varit föremål
för diskussion i Europeiska kommissionens arbetsgrupp för klassificering
och märkning.
Uppgifterna avser i första hand klassificering för hälsoeffekter,
men klassificeringen för fysikalisk-kemiska egenskaper och miljöfara
redovisas också.
Till ämnena finns dokument kopplade avseende klassificeringsförslag
och kommentarer, dagordningar samt protokoll från arbetsgruppens möten.

KemI-stat
http://apps.kemi.se/kemistat/
KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som
bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och
bekämpningsmedelsregister.

Klassificeringsdatabasen
http://www.kemi.se/templates/Page____6279.aspx
Kemikalieinspektionens klassificeringsdatabas har stängts,
eftersom den var inaktuell.
Förteckningen över ämnen med bindande EU-gemensam klassificering
och märkning finns numera i CLP-förordningens bilaga VI.
Läs mer om varför klassificeringsdatabasen är stängd.
Efter det att CLP-förordningen publicerades har bilaga VI uppdaterats
med omkring 700 nya och omkring 600 ändrade ämnen/ämnesgrupper.
Dessa uppdateringar blir bindande från 1 december 2010, men får tillämpas
redan nu. Ändringarna framgår av förordning (EG) nr 790/2009.

Ämnena och deras klassificering och märkning finns sökbara i
Europeiska kommissionens CLP/GHS-databas.
Databasen är uppdaterad enligt förordning (EG) nr 790/2009.

Observera att i CLP-förordningens bilaga VI anges namnen på ämnena
enbart på engelska. Svenska ämnesnamn finns i CLP/GHS- databasen.

N-Class
http://apps.kemi.se/nclass/
Information om klassificering för drygt 7 800 ämnen. Uppgifterna avser i
första hand effekter på miljön och ligger till grund för klassificeringar och
klassificeringsförslag.
Brand- och hälsofaroklassificeringar finns också med.

Prioriteringsguiden PRIO
http://www.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx
PRIO ersätter OBS-listan. Guiden ger exempel på farliga ämnen, men är i
första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du bedömer
vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt.

KemI-Riskline
http://apps.kemi.se/riskline/index.htm
Drygt 7 000 bibliografiska referenser till utvärderad information om cirka
3 000 kemiska ämnen.
Databasen uppdateras inte längre. Senast uppdaterad 1 juli 2007.

SPIN-databasen
http://195.215.251.229/DotNetNuke/default.aspx
Information från de nordiska produktregistren om vilka kemiska ämnen
som finns på marknaden.
Även data om ämnesmängder och i vilka typer av produkter och branscher
som ämnet används.

Varuguiden
http://webapps.kemi.se/varuguiden/default.aspx
I databasen Varuguiden finns uppskattningar av vilka material
och ämnen som kan finnas i olika varor i Sverige.
Varuguiden visar också mängden av varor, material och vissa ämnen.

Ämnesregistret
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/default.cfm
Innehåller drygt 130 000 kemiska ämnen med CAS-nummer.
Omkring 100 000 av dessa har även ett EINECS-nummer.
Cirka 305 000 kemiska namn är sökbara.
Uppdaterad: 2010-08-25

Trevlig läsning!

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar