Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Materialcertifikat EN 10204:2004

Denna Europastandard har utarbetats under ett mandat som CEN fått av
Europeiska Kommissionen och EFTA och den stöder grundläggande krav
i EU direktivet 97/23/EG.
EN 10204 bör kontrolleras tillsammans med EN 10168.

Det finns en standard som heter ISO 10474.
Steel and steel products -- Inspection documents
Där finns exempelvis 3.1B kvar som en del i den standarden.
Fastställd 1991-12-05.

Inte att förväxla med EN 10204 som tidigare även hade 3.1B.

Huvudsakliga ändringar i EN 10204 är:
— nya definitioner på tillverkare, mellanhand och produktspecifikation;
— reducering av antalet kontrolldokument:
— typ 2.3 i tidigare utgåva har tagits bort;
— typ 3.1 ersätter typ 3.1.B i tidigare utgåva;
— typ 3.2 ersätter typ 3.1.A och typ 3.1.C och acceptansintyg 3.2 i tidigare
utgåva.

1 Omfattning

1.1
Denna Europastandard definierar de olika typer av kontrolldokument som
enligt fordringarna i köpeavtal lämnas till köparen vid leverans av metalliska
varor, t ex plåt, band, stång, smide, gjutgods, oavsett framställningsmetod.

1.2
Om så överenskoms i köpeavtal kan den även tillämpas för andra varor
än varor av metall.

1.3
Denna standard skall användas tillsammans med standarder för
allmänna tekniska leveransbestämmelser för respektive produkt.
ANM. 1 En förteckning över information som kan förekomma i
kontrolldokument beskrivs i tillämpliga dokument för stålprodukter,
t.ex. EN 10168.
ANM. 2 I bilaga A finns en sammanställning av de olika kontrolldokumenten.

2 Termer och definitioner
Följande termer och definitioner gäller vid tillämpning av denna standard.

2.1
Icke-specifik kontroll
Kontroll utförd av tillverkaren enligt hans egna metoder för att avgöra om
produkter enligt samma produktspecifikation, tillverkade enligt samma
tillverkningsprocess uppfyller fordringarna i beställningen

2.2
Specifik kontroll
Kontroll utförd enligt produktspecifikationen, före leverans på de produkter
som skall levereras eller på kontrollpartier av vilka de levererade
produkterna utgör en del, för att verifiera att dessa produkter uppfyller
fordringarna i beställningen.

2.3
Tillverkare
Organisation som tillverkar respektive produkt i enlighet med
bestämmelserna i beställningen och med egenskapsuppgifter som
angivits i angiven produktspecifikation.

2.4
Mellanhand
Organisation som tillverkare levererar produkter till och som sedan
levererar dessa vidare utan ytterligare bearbetning eller efter bearbetning
som inte ändrar egenskaperna jämfört med de fordringar som anges i
beställning eller refererad produktspecifikation.

2.5
Produktspecifikation
Fullständig skriftlig specifikation av tekniska fordringar av relevans för
beställningen, t ex anvisad föreskrift, standard eller andra specifikationer.

3 Kontrolldokument utställda på grundval av icke specifik kontroll

3.1
Identitetsintyg "2.1"
De kontrollerade och provade produkterna behöver inte nödvandigtvis vara
de som verkligen levereras.
Dokument i vilket tillverkaren utan att ange provningsresultat intygar att de
levererade varorna överensstämmer med bestämmelserna i beställningen.

3.2
Kvalitetsintyg "2.2"
Dokument i vilket tillverkaren intygar att de levererade varorna
överensstämmer med bestämmelserna i beställningen och i vilket han
lämnar resultat grundade på icke-specifik kontroll.

4
Kontrolldokument utställda på grundval av specifik kontroll.

4.1
Kontrollintyg 3.1 "typ 3.1"
Dokument utställt av tillverkaren i vilket han deklarerar att levererade
produkter överensstämmer med bestämmelserna i beställningen och anger
provningsresultat.
Kontrollparti och provningsomfattning definieras i produktspecifikationer,
i de officiella bestämmelserna och motsvarande tekniska regler eller i
köpeavtalet.
Dokumentet valideras av en av tillverkaren auktoriserad kontrollrepresentant
som är oberoende av tillverkningsavdelningen.
Det skall vara tillåtet för en tillverkare att till ett kontrollintyg 3.1 överfora
relevanta provningsresultat från specifik kontroll utförd på inkommande
produkter som används, under förutsättning att han upprätthåller spårbarhet
och att han kan tillhandahålla motsvarande kontrollintyg.

4.2
Kontrollintyg 3.2 "typ 3.2"
Dokument utställt av både tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant,
oberoende av tillverkningsavdelningen, och antingen kundens auktoriserade
kontrollrepresentant eller en kontrollant utsedd enligt officiella bestämmelser
och i vilket de deklarerar att levererade produkter överensstämmer med
bestämmelserna i beställningen samt anger provningsresultat.
Det skall vara tillåtet för en tillverkare att till ett kontrollintyg 3.2 överföra
relevanta provningsresultat från specifik kontroll utförd på inkommande
produkter som används, under förutsättning att han upprätthåller spårbarhet
och att han kan tillhandahålla motsvarande kontrollintyg.

5
Validering och överforing av kontrolldokument
Kontrollintyg skall valideras av person(er) som utsetts som ansvarig(a) och
namn och befattning skall anges.
Intyg kan förvaras och överföras i elektronisk form eller som
pappersdokument.

6
Överföring av kontrollintyg via en mellanhand
En mellanhand, skall utan ändring vidarebefordra tillverkarens originalintyg
eller kopia på detta.
Denna dokumentation skall på lämpligt sätt kompletteras så att varan kan
identifieras och spårbarheten mellan varan och dokumentationen säkerställs.
Kopiering av originaldokument är tillåtet under förutsättning att:
— spårbarhetsprocedurer tillämpas;
— originaldokumentet finns tillgängligt vid en förfrågan.
Vid kopiering är det tillåtet att ersatta kvantitet i ursprungsleveransen med
kvantitet i aktuell leverans.

Att beakta
Figur ZA.1 — I överensstämmelse med Bilaga I avsnitt 4.3 i
direktivet 97/23/EG Nedanstående punkter är hänvisningar i figur ZA.1

a) Icke-specifik kontroll kan ersattas av specifik kontroll om så anges i
materialstandard eller i beställning.
b) Tillverkarens kvalitetsledningssystem skall ha genomgått en särskild
bedömning för material och vara certifierat av ett inom Gemenskapen
etablerat kompetent organ.
Svensk ANM. Enligt Kommissionens WGP (Working Group Pressure)
guideline 7/2 måste det kompetenta organet vara en rättslig enhet etablerad
inom en medlemsstat.

Vi för en journalförteckning över samtliga tillverkare som vi köper produkter
utav eller om vi får produkter ifrån någon mellanhand.
Samtliga noteras för deras produktform och om de har övriga godkännande
såsom ATEX o.s.v.
Registering sker om de har ISO 9001 eller ISO 9002 samt PED
godkännande enligt direktivet 97/23 EC.

Detta för att uppfylla ovanstående punkter enligt EN 10204 tabell ZA1.
Viktigt är att kontrollorganet är ifrån en medlemsstat.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar